Algemene voorwaarden

1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Webwinkel: de online winkel van Gospelkoor Revival, te vinden op https://revivalweb.nl, waar klanten producten kunnen bestellen en kopen.
  • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de webwinkel voor de aankoop van producten.
  • Producten: de goederen die worden aangeboden door de webwinkel en die door klanten kunnen worden besteld en gekocht.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via de webwinkel worden gesloten tussen de webwinkel en de klant.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling bij de webwinkel, verklaart de klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen de webwinkel en de klant.

3 Bestellingen

3.1 Een bestelling kan worden geplaatst via de webwinkel. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestigingsmail.

3.2 De webwinkel behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of om aanvullende informatie op te vragen voordat een bestelling wordt geaccepteerd.

3.3 De webwinkel is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden die zijn veroorzaakt door de klant bij het plaatsen van een bestelling.

Betaling

4.1 Betaling van de bestelling dient te geschieden op de wijze zoals is aangegeven op de webwinkel.

4.2 De webwinkel behoudt zich het recht voor om de bestelling pas te verwerken en verzenden na ontvangst van de betaling.

4.3 Indien de betaling niet op tijd of onvolledig wordt voldaan, behoudt de webwinkel zich het recht voor om de bestelling te annuleren of om extra kosten in rekening te brengen.

Levering

5.1 De webwinkel zal de bestelde producten leveren op het (email)adres dat is opgegeven door de klant.

5.2 De leveringstermijn is afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten en kan per product verschillen. De webwinkel zal er alles aan doen om de leveringstermijn zo nauwkeurig mogelijk aan te geven.

5.3 De webwinkel is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de levering als gevolg van omstandigheden buiten haar invloed, zoals vertragingen bij de post of koerier.

6 Retourzendingen

6.1 De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van reden. Dit wordt ook wel het herroepingsrecht genoemd.

6.2 Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, dient hij of zij dit binnen de gestelde termijn schriftelijk te melden bij de webwinkel. De klant kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat beschikbaar is gesteld door de webwinkel, maar is hier niet toe verplicht.

6.3 Na ontvangst van de melding van herroeping zal de webwinkel binnen 14 dagen het aankoopbedrag, inclusief eventuele verzendkosten, terugstorten op de rekening van de klant.

6.4 De kosten voor het terugsturen van de producten zijn voor rekening van de klant.

6.5 Producten die zijn gebruikt of beschadigd door de klant komen niet in aanmerking voor retourzending.

7 Garantie

7.1 De webwinkel biedt garantie op de geleverde producten conform de wettelijke bepalingen.

7.2 Eventuele gebreken aan de geleverde producten dienen binnen 2 maanden na ontdekking schriftelijk te worden gemeld bij de webwinkel.

7.3 De garantie vervalt indien de klant zelf wijzigingen aanbrengt aan het product, het product onjuist gebruikt of onvoldoende onderhoudt.

8 Aansprakelijkheid

8.1 De webwinkel is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan als gevolg van het gebruik van de geleverde producten, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de webwinkel.

8.2 De aansprakelijkheid van de webwinkel is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs van het product.

9 Intellectuele eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de webwinkel, waaronder begrepen de software, teksten, beelden en geluiden, berusten bij de webwinkel of haar licentiegevers.

9.2 Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webwinkel de webwinkel of onderdelen daarvan te kopiëren, te wijzigen of openbaar te maken.

10 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

10.1 Op alle overeenkomsten tussen de webwinkel en de klant is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen de webwinkel en de klant zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de webwinkel.